Loading...

Algemene voorwaarden

Laatste update: 3 Januari, 2023

1   DEFINITIES

“Algemene Voorwaarden”

Deze algemene voorwaarden zijn van M2M Sim. In de algemene voorwaarden zal de handelsnaam M2M SIM gebruikt worden.

“Ingangsdatum”

Betekent de datum waarop de offerte of het Orderformulier getekend wordt door de KLANT. “KLANT”

Iedere (rechts-)persoon aan wie een aanbieding van M2M SIM is gericht, alsmede degenen die aan M2M SIM opdracht verstrekken van welke aard dan ook dan wel met haar een overeenkomst aangaan, waaronder begrepen een overeenkomst van opdracht, overeenkomst van aanneming van werk dan wel een koopovereenkomst, alsmede degenen die met M2M SIM in enige rechtsbetrekking staan.

“Overeenkomst”

Iedere overeenkomst die tussen M2M SIM en de KLANT tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. “M2M SIM”

"Kosten" verwijzen naar de te betalen bedragen voor de levering van de Diensten

"Diensten" verwijzen naar: (i) de levering van connectiviteits-, zendtijd- en datagebruiksdiensten voor mobiele telecommunicatie aan simkaart(en) in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, alsmede de levering van andere diensten met toegevoegde waarde zoals schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen van tijd tot tijd; en (ii) toegang tot het SIM-beheerplatform in overeenstemming met artikelen 6.2-6.4.

"Simkaart" is de 'Subscriber Identity Module' (module voor de identiteit van de abonnee) die door M2M Sim aan de Klant wordt verstrekt op grond van deze Overeenkomst en die de Klant in staat stelt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten zoals van toepassing (elke simkaart die wordt verstrekt door M2M SIM blijft eigendom van M2M SIM, dan wel eigendom van de betreffende Netwerkprovider, en de titel of eigenaarschap van een Simkaart wordt nimmer overdragen aan de Klant).

M2M SIM statutair gevestigd en kantoorhoudende te Sint-Oedenrode aan de Ruys de Beerenbrouckstraat 8.

 

2   ALGEMEEN

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes van M2M SIM alsmede op alle tussen M2M SIM en de KLANT gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

2.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Indien een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. M2M SIM en de KLANT zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden.

 

3   INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1.Indien de KLANT er zeker van wil zijn dat de zaak/de prestatie geschikt is voor het door hem beoogde bijzonder gebruik, dient hij M2M SIM daaromtrent voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst nauwkeurig te informeren, en moet de geschiktheid voor dat gebruik schriftelijk worden overeengekomen. De KLANT draagt hierbij het risico van foutieve overdracht van gegevens.

2.De omvang van hetgeen M2M SIM dient te leveren respectievelijk dient te presteren, wordt bepaald door hetgeen in de Overeenkomst is neergelegd, waaronder de specificaties die M2M SIM in de Overeenkomst heeft neergelegd.

3.Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen worden van te leveren en geleverde zaken de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Hierbij geldt dat ondergeschikte wijzigingen (bijvoorbeeld kleine wijzigingen in modellen en technische specificaties), niet verhinderen dat de prestatie van M2M SIM aan de Overeenkomst voldoet.

4.M2M SIM is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het product en/of dienst (tijdelijk) te blokkeren of bepaalde functies van het product en/of dienst (tijdelijk) uit te schakelen, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van het product. De KLANT heeft tijdens de tijdelijke onbeschikbaarheid van het product en/of de dienst geen recht op schadevergoeding van M2M SIM. M2M SIM spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een minimum te beperken en zal indien mogelijk de KLANT tijdig inlichten.

5.M2M SIM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in het geval M2M SIM is uitgegaan van door de KLANT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.De KLANT vrijwaart M2M SIM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan M2M SIM toerekenbaar is.

 

4   EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. M2M SIM behoudt het eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de KLANT uitgeleverde en te leveren zaken totdat de KLANT:

a.de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan, en,

b. Alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die M2M SIM ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,

c.de vorderingen heeft voldaan die M2M SIM op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

2.De KLANT is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de KLANT verplicht M2M SIM hiervan direct op de hoogte te stellen.

3.De simkaarten blijven te allen tijde eigendom van M2M SIM. M2M SIM heeft het recht deze op ieder gewenst moment terug te vorderen.

5   DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1.  De Overeenkomst begint op de datum van ondertekening en verloopt na de overeengekomen looptijd. Na deze looptijd wordt de Overeenkomst automatisch jaarlijks verlengd voor een opeenvolgende extra periode van steeds één (1) maand, tenzij de KLANT M2M SIM tenminste één (1) maand voor de datum waarop de Overeenkomst anders verlengd zou worden schriftelijk op de hoogte stelt van zijn voornemen om de Overeenkomst niet te verlengen.

2.  De looptijd van iedere afzonderlijke simkaart staat op de Overeenkomst vermeld. De standaard looptijd is 12 maanden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze looptijd gaat in op het moment van verzenddatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na deze looptijd wordt de looptijd van de simkaart automatisch jaarlijks verlengd voor een opeenvolgende extra periode van steeds één (1) maand, tenzij de KLANT M2M SIM tenminste één (1) maand voor de datum waarop de looptijd van de simkaart anders verlengd zou worden schriftelijk op de hoogte stelt van zijn voornemen om de looptijd van de simkaart niet te verlengen.

3.  Indien de KLANT het afname commitment niet behaalt zal M2M SIM het aantal nog te bestellen simkaarten afsturen naar de KLANT en conform de afgesproken condities in rekening brengen.

4.  Het beëindigen van de Overeenkomst waaronder simkaarten kunnen worden besteld, houdt geen beëindiging van de looptijd van de simkaarten in welke onder deze Overeenkomst zijn besteld. Deze dienen separaat te worden beëindigd met inachtneming van de looptijd per individuele simkaart en de opzegtermijn zoals vermeld in lid 2 van artikel 4.

5.  Indien een Overeenkomst of een daaronder bestelde simkaart welke niet is voorzien van een einddatum dan wel voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan M2MSIM deze met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand door schriftelijke opzegging beëindigen. M2M SIM zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

6.  M2M SIM kan de Overeenkomst of een daaronder bestelde simkaart zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de KLANT – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de KLANT faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. M2M SIM zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.  Indien de KLANT de bestelling annuleert, worden alle reeds door M2M SIM gemaakte kosten waaronder loonkosten aan de KLANT in rekening gebracht.

 

6   LEVERING

1.Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen geschiedt aflevering steeds voor risico van de KLANT, en wel ex works, vanaf de plaats die daartoe door M2M SIM wordt opgegeven, respectievelijk, indien dit niet is opgegeven, vanaf het magazijn van M2M SIM.

2.De door M2M SIM opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.De KLANT is jegens M2M SIM verplicht de geleverde producten en/of diensten in ontvangst te nemen. Blijft de KLANT hiermede in gebreke, dan zullen de producten en/of diensten als afgeleverd gelden op het moment dat M2M SIM deze heeft aangeboden voor aflevering, en houdt zij deze vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de KLANT onder zich. M2M SIM heeft in dat geval het recht om aan de KLANT te factureren en behoeft de betreffende zaak niet te verzekeren.

4.M2M SIM heeft het recht om de (af) te leveren zaken in delen uit te leveren. M2M SIM heeft het recht om iedere separate levering afzonderlijk aan de KLANT in rekening te brengen.

 

7   PRIJZEN EN BETALING

1. Tenzij M2M SIM schriftelijk anders mededeelt zijn de door haar geoffreerde en overeengekomen prijzen:

-   Exclusief eventuele verzend- of transportkosten;

-   Exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;

-   Exclusief kosten van verpakking, in- en uitladen, vervoer en verzekering;

-   Exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfsstelling; - Exclusief voorrijkosten.

2. De kosten zijn jaarlijks vooraf verschuldigd. De betaling dient voor de levering van de product(en) plaats te vinden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden

alle kosten maandelijks vooraf betaald. Mocht dit niet gebeurt zijn

-is de KLANT in verzuim onder deze overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling vereist is en alle aanspraken van M2M SIM op de KLANT worden dan onmiddellijk opeisbaar;

-Is de KLANT verplicht om de wettelijke handelsrente over het uitstaande bedrag te betalen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die M2M SIM maakt voor het verhalen en incasseren van het achterstallige bedrag;

-Is M2M SIM gerechtigd om haar dienstverlening (tijdelijk) op te schorten; - Worden de kosten van het opschorten en reactiveren gedragen door de KLANT.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de KLANT zijn de vorderingen van M2M SIM op de KLANT direct opeisbaar.

4. Bij het uitblijven van de automatische incasso of indien de klant de incasso annuleert, brengt M2M Sim administratiekosten van € 25,00 (excl. btw) in rekening die binnen tien (10) werkdagen na annulering van de automatische incasso dienen te worden voldaan. M2M SIM behoudt zich het recht voor om vooruitlopend de extra kosten van M2M SIM bij het verwerken van niet automatische incasso's een extra toeslag van € 5,00 (excl. btw) per kalendermaand in rekening te brengen. Alle niet-automatische incasso's dienen binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum van M2M SIM te worden voldaan. Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover M2M SIM beschikt, behoudt M2M SIM zich het recht voor om een toeslag van € 15,00 (excl. btw) in rekening te brengen voor het niet tijdig betalen van een factuur of indien een automatische incasso onbetaald wordt geretourneerd.

5. Het staat M2M Sim na de initiële contractperiode vrij de tarieven jaarlijks te verhogen tot maximaal de CPI-Index van de voorliggende periode.

 

8   ONDERZOEK, RECLAME EN GARANTIE

1.De KLANT is verplicht om de door M2M SIM afgeleverde zaken onverwijld na in ontvangstneming te keuren op hun deugdelijkheid, voor zover deze keuring in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en zichtbare gebreken. Eventuele reclames dienen uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na levering inhoudelijk en schriftelijk aan M2M SIM te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de KLANT geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

2.Reclames ten aanzien van een factuur dienen binnen 10 (tien) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan M2M SIM gemeld te zijn.

3.Zet-, druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame. 4. Het reclameren ontslaat de KLANT niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van M2M SIM.

4. Het indienen van een klacht ontslaat de KLANT niet van zijn betalingsverplichting en geeft hem niet het recht om enige betaling op te schorten of te verrekenen. 6. Reclames worden getoetst aan de hierna volgende garantiebepalingen. Indien M2MSIM in haar uitsluitende beoordeling meent dat van een gegronde klacht sprake is, is zij uitsluitend gehouden tot hetzij kosteloze opheffing van storingen/defecten dan wel vervanging van de producten, zulks ter keuze van M2M SIM.

5.De garantie op geleverde zaken is zowel qua omvang als in tijd beperkt tot eventuele fabrieksfouten en ziet daarom niet toe op storingen en/of schade die het gevolg zijn/is van slijtage, gebruik of verbruik van de geleverde zaken.

6.Indien een geleverde zaak na levering door de KLANT of een derde wordt bewerkt of verwerkt, vervalt iedere garantie.

 

9   AANSPRAKELIJKHEID

1.M2M SIM is jegens de KLANT uit hoofde van de tussen hen bestaande Overeenkomst enkel aansprakelijk voor directe schade als zulks onherroepelijk wordt vastgesteld door de rechter. Alle andere schade, zoals doch niet beperkt tot gevolg schade of gederfde winst, is uitgesloten, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld van M2M SIM. De hoogte van de schade is beperkt tot het bedrag ter hoogte van de bedongen nettoprijs (excl. BTW) die betrekking heeft op de desbetreffende Overeenkomst in de periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In het geval van schade betreffende de levering van hardware, is de hoogte van het schadebedrag beperkt tot het bedrag ter hoogte van de bedongen nettoprijs (excl. BTW) die betrekking heeft op de desbetreffende hardware.

2.Indien zich meerdere schadegevallen voordoen bij de uitvoering van één project wordt dit aangemerkt als een samenhangende reeks van gevallen en gezien als een (1) schadegeval.

3.Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen een maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de KLANT de schade had kunnen onderkennen, bij M2M SIM schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding

4.M2M SIM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de KLANT, zijn werknemer en/of zijn hulppersonen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

5.Op M2M SIM rust geen verdere aansprakelijkheid dan uit deze algemene voorwaarden blijkt.

 

10  OVERMACHT

1.Naast wat de wet als overmacht beschouwt, worden als zodanig gerekend het staken en/of uitval van medewerkers van M2M SIM, verzuim en/of overmacht bij zijn toeleveranciers, expediteurs of andere derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, verkeersopstoppingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van welke instantie dan ook, brand en andere ongevallen in zijn bedrijf, alsmede andere belemmerende omstandigheden, voor zover de (voortgezette) uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van deze omstandigheden redelijkerwijs niet of niet geheel van M2M SIM kan worden verwacht.

2.Indien M2M SIM door overmacht de Overeenkomst blijvend niet kan nakomen, heeft M2M SIM het recht wijziging van de Overeenkomst te vorderen voor zover deze wijziging de voortgezette uitvoeringdoor M2M SIM mogelijk maakt, tenzij dit in redelijkheid niet van de Klant kan worden verwacht en ontbinding gerechtvaardigd zou zijn. In dat laatste geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.

 

11  DIVERSE BEPALINGEN

1. De KLANT geeft M2M SIM toestemming voor alle handelingen waartoe M2M SIM door haar leveranciers is en/of wordt verplicht.

2.M2M SIM behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. M2M SIM zal de wijzigingen tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

3.Indien de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n), of onderdelen daarvan in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van de Overeenkomst.

 

12  PRIVACY

12.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

12.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

12.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook.

 

13  VERTALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Algemene Voorwaarden is authentiek. Indien de vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

14  GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1.Op alle overeenkomsten die M2M SIM sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, voor zover van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dan wel M2M SIM als eisende partij aan een andere volgens de wet bevoegde rechter de voorkeur geeft.

 

Heeft u vragen over onze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.